دور دنیا با موتورسیکلت توسط خانمی مسلمان

یک خانم ۴۹ ساله مالزیایی و مسلمان ,دور دنیا را با موتورسیکلت طی کرد.یکی از دلایل سفرش این مسئله بود که خواست نشان دهداسلام سرکوب کننده زن هانیست.موتورسیکلت او یاماها  FZ150 بود و ۴۰ کشور در آمریکا اروپا و آسیا در مسیر او قرار دارند.او می گوید”خیلی از مردم به من غذا می دادند و از اسلام تعریف می کردند.”

او در تمام مسیر زیر کلاه کاسکت روسری خود را بر سر داشت.گذاشتن روسری زیر کلاه کاسکت را امری طبیعی می داند.وی ماه قبل به کشورش بازگشت و قرار است کتابی از سفرنامه خود بنویسد.یکی از نکاتی که اشاره می کند این است”وقتی در جاده تنها بودم و از زمین هایی که خداوند ایجاده کرده عبور می کردم بیشتر به و جود خداوند پی می بردم و خودم را به او نزدیک می دیدم”.کلام آخر او این بود:شما هیچوقت برای ماجراجویی پیر نیستید.

1+
مطالب مرتبط به این پست

نظر شما چیست؟