نیکی هایدن قهرمان اسبق موتوجی پی درگذشت.

نتایج موتو جی پی فرانسه ۲۰۱۷

نتایج تعیین خط موتو جی پی فرانسه ۲۰۱۷

نتایج موتو جی پی خرز اسپانیا ۲۰۱۷

نتایج موتو جی پی,موتو۲ و موتو ۳ آمریکا ۲۰۱۷

نتایج دور تمرینی موتو جی پی آمریکا ۲۰۱۷

نتایج موتو جی پی,موتو ۲ و موتو ۳ آرژانتین ۲۰۱۷

نتایج دور تمرینی موتو جی پی پیش فصل قطر

نتایج دور نهایی پیش فصل موتو جی پی قطر ۲۰۱۷

نتایج نهایی پیش فصل موتوجی پی فیلیپ ایسلند استرالیا ۲۰۱۷

1 از 4 1 2 3 4