آیا تکنولوژِی ایست و حرکت برای موتورسیکلت ها هم آمده است؟

stop start motormag.ir

آیا دوست دارید موتورسیکلت یا اسکوترشما دارای سیستم ایست و حرکت برای کنترل سوخت و کنترل انتشار آلودگی باشد؟

1+